Etusivu

 

Läm­mi­tys­kat­ti­lat, sto­ke­rit, läm­pö­kes­kuk­set sekä lumi­lin­got ja hie­koit­ti­met löy­dät Ala-​Talkkarilta.

Vel­jek­set Ala-​Talkkari Oy on ympä­ris­töys­tä­väl­lis­ten läm­mi­tys­jär­jes­tel­mien (puu­läm­mi­tys) asian­tun­tija, jolla on 60 vuo­den koke­mus alalta. Pää­tuot­tei­tamme ovat tes­ta­tut läm­mi­tys­kat­ti­lat 30–990 kW sekä vähä­pääs­töi­set sto­ke­rit (kiin­teän polt­toai­neen bio­polt­to­lait­teet) 30–990 kW. Val­mis­tamme myös Veto Cont-​lämpökeskukset koko­luo­kassa 60–2000 kW. Läm­mi­tys­jär­jes­tel­mämme sovel­tu­vat oma­ko­ti­ta­lon läm­mit­tä­mi­sestä suur­ten kiin­teis­tö­jen läm­mi­tyk­seen (mm. maa­ti­lat, teol­li­suus­ra­ken­nuk­set). Tuot­tei­siimme kuu­lu­vat myös ympä­ris­tön­hoi­to­ko­neet, eli val­mis­tamme trak­to­ri­käyt­töi­set V-​lumilingot, poi­kit­tais­ruu­vi­set lumi­lin­got sekä hie­koit­ti­met. Suo­ri­tamme myös ali­han­kin­ta­ko­neis­tusta eri­lai­sille asia­kas­ryh­mille. Pää­kont­to­rimme sekä teh­taamme sijait­se­vat Lapuan Hel­lan­maassa, Etelä-​Pohjanmaalla.

Laatu ja ympä­ristö

Vel­jek­set Ala-​Talkkarin toi­min­ta­jär­jes­telmä on meille työ­kalu, jonka avulla kehi­tämme omaa toi­min­taamme huo­mioi­den ympä­ris­tön sekä toi­min­nan ja tuot­tei­den laa­dun. Olemme halun­neet osoit­taa tämän ulko­puo­li­sille yhteis­työ­kump­pa­neil­lemme sekä asiak­kail­lemme ja tästä osoi­tuk­sena on Det Norske Veri­tas (DNV) myön­tä­nyt meille ISO 9001: 2008 laa­tuser­ti­fi­kaa­tin sekä ISO 14001: 2004 ympä­ris­tö­ser­ti­fi­kaa­tin. DNV tekee sään­nöl­li­sesti tar­kas­tus­käyn­te­jään yri­tyk­ses­sämme ja tar­kas­taa toi­min­to­jemme tilan ja tason. Tuot­tei­tamme sekä nii­den ympä­ris­tö­vai­ku­tuk­sia ovat tes­tan­neet mm. seu­raa­vat kan­sain­vä­li­set tut­ki­mus­lai­tok­set.

lämmityskattilat lumilingot VTT p_zeich SP